Al ruim 40 jaar ervaring en kennis in huidverbetering
Uitzonderlijke waardering van onze klanten
Ruim aanbod aan experts en specialisten

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schoonheidsinstituut Ankie Willems

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidsinstituut en een cliënt waarop het schoonheidsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidsinstituut

Het schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De client/contactpersoon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidsinstituut melden. Voor gemaakte afspraken/reserveringen van groepen bestaande uit ≥2 personen hanteren wij een minimale afzegtermijn van 72 uur. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidsinstituut het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de client berekenen met een minimum van € 25,– per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden in rekening gebracht op basis van de dan geldende verkoopprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch en niet per email.
Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag het schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan het schoonheidsinstituut de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het schoonheidsinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.

4. Betaling

Het schoonheidsinstituut vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de client. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen.

Slechts na overleg met de schoonheidsspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt het schoonheidsinstituut de client een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft het schoonheidsinstituut de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

5. Persoonsgegevens & privacy

De client voorziet het schoonheidsinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem. Het schoonheidsinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidsinstituut zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Het schoonheidsinstituut geeft de client één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De client andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De client de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd.
  • De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de client niet tevreden is over bij het schoonheidsinstituut gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van het schoonheidsinstituut doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

Het schoonheidsinstituut heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidsinstituut meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het schoonheidsinstituut en de behandelende schoonheidsspecialiste. Het schoonheidsinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien het schoonheidsinstituut en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidsinstituut het recht de client de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidsinstituut en de client is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De website van Schoonheidsinstituut Ankie Willems bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Volg ons op Instagram

© Copyright Schoonheidsinstituut Ankie Willems 2024 Gebouwd door   Saam'   Marketing uit Groningen
< /body> < /html>